DSİ Genel Müdürlüğü 10.Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğünden 2. Duyuru

Tarih:03.02.2021

"Diyarbakır 4. Kısım AT ve TİGH Tamamlama" İşi kapsamında 2. Arazi Toplulaştırma
çalışmaları içinde yer alan Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, toplulaştırma Kasımlı Mahallesinde sınırları
içerisinde kalan alanlar için hazırlanan 1. askıya esas yeni parselasyon planına ait pafta ve yeni mülkiyet listeleri 17/11/2020 tarihinden itibaren mahallinde askıya çıkmıştır.
Söz konusu 1. askıya esas yeni parselasyon planına ait paftanın ve yeni mülkiyet listelerinin
incelenerek varsa itirazların ilan askı süresi içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması
gerekmektedir. Bu müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet
listelerini kabul etmiş sayılırlar. Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen
duyurulur.