Kasımlı Mahallesi Arazi Toplulaştırma 2.Askı İlanı

Tarih:13.04.2021

   Diyarbakır 4. Kısım AT ve TİGH Tamamlama İşi kapsamında 2. Arazi Toplulaştırma çalışmaları
içinde yer alan Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Kasımlı Mahallesinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan
alanlar için hazırlanan esas yeni parselasyon planı ve yeni 2. Askıya mülkiyet listeleri 22/03/2021
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkmış bulunmaktadır.
   Söz konusu 2. Askıya esas yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listelerinin incelenerek varsa
itirazların ilan askı süresi içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu
müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş
sayılırlar. Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.