Toplulaştırma İşlemleri

Tarih:29.06.2021

      Diyarbakır 4. Kısım AT ve TİGH Tamamlama İşi kapsamında 2. Arazi Toplulaştırma çalışmaları
içinde yer alan Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, toplulaştırma sınırları Düzalan Mahallesinde içerisinde
kalan alanlar için hazırlanan 1. askıya esas yeni parselasyon planına ait pafta ve yeni mülkiyet listeleri
mahallinde askıya çıkmıştır.
     Söz konusu 1. askıya esas yeni parselasyon planına ait paftanın ve yeni mülkiyet listelerinin
incelenerek varsa itirazların ilan askı süresi içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması
gerekmektedir. Bu müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet
listelerini kabul etmiş sayılırlar. Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen
duyurulur.