Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emrah YILMAZ

İletişim

Telefon:04127113381

Hakkında

Misyonumuz

Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak gelişen teknolojinin paralelinde, özgün hizmet vermeye odaklı, birlikte çalışma kültürünü sahiplenen, hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen, gelenek, inanç, tercih, farklı dokulara ve yaşam biçimlerine saygılı, Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışı temel misyonumuzu oluşturmaktadır. 

Vizyonumuz

 Silvan’ı ; yerelden evrensele marka bir kent olarak taşıyan, güçlendiren, huzurlu ve mutlu bir şehir haline getiren, geleceğin nesillerine yenilikçi hizmetler üreten ve koruduğu değerleriyle “Arzu Edilen Silvan” için model bir belediye yaratmaktır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 birimle hizmetlerini yürütmektedir.

 • Satınalma Birimi
 • Ambar Memurluğu
 • Evde Bakım Hizmetleri Birimi

 

 1. Bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde Başkanlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinesi, taşıt ile bunların yedek parça tamir ve bakımları, kırtasiye,  birimlerin ihtiyacı olan her türlü demirbaş, ihaleleri yapıp malzemeleri iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin etmek. 
 2. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinin ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliğini referans alarak söz konusu ihale yöntemini belirlemek.
 3. Belediyemizin yapacağı yatırımlarla ilgili sözleşmeye bağlanan işlerde proje yönetimi aşamasında Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasında diğer müdürlüklere destek sağlamak.
 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği, birimlerden talebin gelmesi halinde
 • Piyasa araştırma komisyonu kurulması
 • Yaklaşık maliyetin belirlenmesi
 • İhale İlan ve İhale şeklinin belirlenmesi
 • İhale Onay Belgesinin alınması
 • İhale Kayıt numarası alınması ( kik. dan)
 • İhale İlanının verilmesi
 • Şartnamenin hazırlanması
 • İhale Komisyonun kurulması
 • İsteyen firmalara şartnamenin ve standart formların verilmesi(ücret karşılığı)
 • İhaleden önce teklif zarflarının alınması
 • 4734 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince ihalenin gerçekleştirilmesi.
 • İhale Komisyon kararının alınması.
 • İlgili firmanın yasaklılık teyidin alınması.
 • İlgililere Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi.
 • Sözleşmeye davet edilmesi.
 • Kesin teminatın alınması.
 • 10. madde ile ilgili belgelerin istenmesi.
 • Sözleşmenin imzalanması.
 • Muayene Komisyonunun kurulması
 • Malın veya hizmetin temini.
 • Hak ediş belgelerinin düzenlenmesi.
 • Dosyanın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.
 1. Alımı yapılan mal ve hizmetlerin ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için teknik personele destek sağlamak.
 2. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağlarını temin etmek.
 3. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.
 4. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
 5. Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
 6. Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Satınalma Birimi;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personel tarafından birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması, Birimlerden talebin alınması,  görevlendirilen personel tarafından piyasa araştırmasının yapılması, Değerlendirme tutanağının düzenlenmesi, Alımın ve Ayniyat İşlemlerinin gerçekleştirilmesi ve  İlgili birime tesliminin yapılması.

Ambar Memurluğu

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Satın alınarak ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

d) Ambara giren, malzeme ve malları düzenli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek malların sevk ve belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,

j) Kayıtlardan çıkartılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

k) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

 

Evde Bakım Hizmetleri Birimi;

 • Evde bakım hizmeti ile  Belediye sınırları içinde yaşayan, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sosyal ve ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde olan bakıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, yaşlı ve yalnız vatandaşlarımızın kendi yaşam mekânlarında hayatlarını devam ettirmeleri için, evde kişisel bakım ve temizlik işleri hizmetini vermektir.