Etüt Proje Müdürlüğü

Ramazan YERELMA

İletişim

Telefon:04127113381

Hakkında

MİSYONU;

Silvan Belediye Başkanlığı, “Sağlıklı, planlı ve sürekli gelişimiyle bugününe ve yarınına yön veren bir Kent ile Kentine aidiyet duyan, hoşgörü iklimini ve birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, huzur ve refah içerisinde yaşayan Kentliler için etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmetler ve çözümler sunmak.” misyonu; “Silvan”ı yerelden evrensele marka bir kent olarak taşıyan, güçlendiren, huzurlu ve mutlu bir şehir haline getiren, geleceğin nesillerine yenilikçi hizmetler üreten ve koruduğu değerleriyle “Arzu Edilen Silvan” için model bir belediye olmak.” vizyonu ve aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.


VİZYONU;

 • Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirmek.
 • Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaşama kültürünü sahiplenen bir hizmet sunmak.
 • Dayanışma ve yardımlaşma kültürüne sahip olmak. Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet sunmak.
 • Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getirmek.
 • Her yaşta eğitimi desteklemek.
 • Her yaştaki bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim anlayışı sağlamak.
 • Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek bir hizmet sunmak. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı bir kentin devamlılığını esas almak.
 • Silvan’ın ihtiyaç ve taleplerine planlı ve projeli çalışmalarla uzun vadede çözümler sunmak.
 • Herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet üretmek. Altyapısı, büyüme dinamikleri ve kentli refahı doğrultusunda tamamlanan hizmet sağlamak.
 • Kent güvenliğini ön plana çıkarmak.
 • Doğal hayatı ve çevresel değerleri koruma bilincine sahip hizmet anlayışı sunmak.
 • Sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle halka hizmet etmek.
 • Engelsiz bir kent için yaşanılabilir alanları ve altyapıyı desteklemek.
 • Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayışına sahip olmak.
 • Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen yönetim anlayışı sunmak. Gelenek, inanç, tercih ve yaşam biçimlerine saygılı olmak.
 • Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gözeten bir hizmet sunmak.
 • Belediye hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir yönetim anlayışına sahip olmak.
 • Belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı amaçlayan yönetim anlayışına sahip bir hizmet sunmak. Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışına sahip olmak.
 • Kaynak kullanımında tasarruf ve verimliliği esas alan yönetim anlayışına sahip bir hizmet sunmak.
 • Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 • Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.
 • Silvan Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
 • Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin kontrolörlüğünü yapmak ve hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 • Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.
 • Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.
 • Silvan’ın gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek.
 • Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis, sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirmek.
 • Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
 • Gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek. Belgeleri usulüne uygun olarak arşivlemek ve muhafaza etmek.
 • İhale Büro Şefliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına göre ihale yolu ile temin edilecek mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinin; İhale İşlem dosyalarını hazırlar; ihale işlemlerini rekabet, eşitlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Belediyemiz Müdürlüklerinin yapması gereken yapım işleri, hizmet ve mal alımı işi için metraj yaklaşık maliyet ve teknik şartnameleri hazırlanmasına müteakip , idari şartname hazırlanmadan, ihale onayı alınmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaları, idari şartnameleri ve ihale onay belgeleri ile ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak.
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan fiyat farkı kararnamelerini takip ederek belediyemizin yapacağı ve sözleşmeye bağlanmış olan ihaleleri için fiyat farklarını uygulamak.
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan ve isteklilerce ihale sonucuna itiraz edilip ve itiraz sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından verilen Uyuşmazlık Kararlarını takip ederek, yapılan eksiklikleri takip etmek.
 • Etüt Proje Müdürlüğü’ne ait Mal, Hizmet ve Yapım işlerinin ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu İhale Genel Tebliğini referans alarak söz konusu ihale yöntemini belirlemek.
 • Etüd Proje Müdürlüğünün yapması gereken ihalelerin metraj, yaklaşık maliyetlerini hazırlayıp 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesini gerçekleştirerek hizmet ve malın tedarikini sağlamak ve sözleşme sonrası proje yönetimini takip etmek.
 • Belediyemizin yapacağı yatırımlarla ilgili sözleşmeye bağlanan işlerde proje yönetimi aşamasında Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasında diğer müdürlüklere destek sağlamak.
 • Birimimize ait resmi yazışmaları ve havale olan yazışmaların cevaplarını yazmak.
 • Birimimize diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 • İhale Onayı alınan dosyaların ihale ilanlarını hazırlamak gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak ve yayınlanan ilanları takip etmek.
 • İhale komisyonlarının sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 • İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek.
 • İhale onayının alınmasını müteakip ihalenin ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte ihale ilgili olarak idare adına gerekli yazışmaları yapmak.
 • Müdür tarafından verilen diğer ek görevleri yapar.
 • Kültürel ve tarihi değerlerle ilgili araştırma ve tespitler yapmak ve projelendirmek,
 • Kent envanteri oluşturmak için çalışmalar yapmak,
 • Farklı ölçekte ve içerikte projeler hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek,
 • Kentte yaşayan ve çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla program ve projeler geliştirmek,
 • AB’nin yerel yönetimler alanındaki mevzuatını ve uygulamalarını takip etmek ve araştırmak,
 • Türkiye-AB uyum sürecinde yerel yönetimlerle ilgili gelişmeleri, projeleri ve fonları takip etmek,
 • Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik projeler ( yeşil alanlar, hizmet binaları, kültür merkezleri, yaya alanları, meydanlar vb. ) geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak, veya hazırlatmak.
 • Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak,
 • Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Hazırlanan projeleri uygulanması için ilgili birime teslim etmek, ihtiyaç olduğu takdirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,
 • Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,
 • Tespit edilmiş strateji, hedef ve stratejiler doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,
 • Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,
 • Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerimizle, yurtdışı ve Yurtiçi Mesleki örgütlerimizle Mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
 • Proje uygulama süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak,
 • Yapılacak her türlü kentsel tasarım çalışması analitik etütleri ve gerektiğinde fizibilite raporları, işletim model ve sistemlerini yapmak ve yaptırmak,
 • Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,
 • Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Kurumsal imajın geliştirilmesi ve uygulamasını sağlamak.
 • Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak için kendisine verilecek görevleri yapmak.
 • Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek.
 •